Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Anna Życka EXPERTSCHOOL, z siedzibą w Łodzi  przy ul. Nowomiejska 5 m. 46, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP). 

 W świetle powyższego pragnę Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 

  2. Anna Życka EXPERTSCHOOL, Łódź 91-414, ul. Nowomiejska 5 m. 46, NIP 727 140 26 42, REGON 471404184

  3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 

  4. na adres: Łódź 91-414, ul. Nowomiejska 5 m. 46 lub email: zycka@tlen.pl

  5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem przy spełnieniu warunku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom usług szkoleniowych z zakresu edukacji językowej i szkoleń dla nauczycieli w wersji online i stacjonarnych.

  7. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. 

  8. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informuję również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Pozdrawiam, 

Anna Życka Expertschool